Văn kiện nghị quyết

Nghị quyết số 27/NQ-CP, ngày 5/4/2016 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2016 - 2020.

Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

27/05/2015 08:51

Ngày 19/5, Ban Chấp hành Trung ương đã ra chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

Chương trình hành động của Bộ Ngoại giao thực hiện Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài

26/01/2005 16:11

Ban hành kèm theo Quyết định số 1912/QĐ ngày 01 tháng 09 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài

11/01/2005 16:06

Ban hành kèm theo Quyết định số 110/2004/QĐ-TTg ngày 23/6/2004 của Thủ tướng Chính phủ

Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài

11/01/2005 16:02

Nghị quyết được Bộ Chính trị ban hành ngày 26/3/2004. Dưới đây là toàn văn Nghị quyết.

Nghị quyết về phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc

11/01/2005 15:59

Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị Trung ương 7 khoá IX từ ngày 13/1 đến ngày 21/1/2003. Dưới đây là toàn văn Nghị quyết.

Nghị quyết về phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc
Nghị quyết về phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang

Muốn nhập hàng mỹ phẩm và các sản phẩm làm đẹp của Hàn Quốc về VN bán, làm thế nào? 10/07/2020