03/04/2020 09:40:00 AM
'Virus SARS-CoV-2 có thể lây nhiễm qua nói chuyện hoặc hơi thở'