15/08/2022 02:49:00 PM
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022

Sáng 15/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã tham dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 tại xã Việt Dân, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh phát biểu tại Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 tại xã Việt Dân, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh - Ảnh: VGP/Hải Minh 

Xã Việt Dân là xã đầu tiên của cả nước được công nhận là xã nông thôn mới kiểu mẫu, đồng thời cũng là một hình mẫu về phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Phát biểu tại đây, Phó Thủ tướng Thường trực bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước sự phát triển của địa phương trong những năm gần đây, trong đó kinh tế - xã hội có bước nhảy vọt, đời sống văn hóa tinh thần được nâng lên rõ rệt…

Đặc biệt, phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trên địa bàn xã đã được quan tâm tổ chức một cách bài bản, với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa phương, cùng với là đó sự tham gia đồng bộ, quyết liệt của các ban, ngành, đoàn thể và sự đồng tình, hưởng ứng tích cực của bà con nhân dân.

Thông qua phong trào, đã góp phần giúp lãnh đạo địa phương huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước cũng như tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật đến từng người dân.

Bên cạnh đó, các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, trường học được củng cố về số lượng và chất lượng, qua đó đã hỗ trợ tích cực cho lực lượng công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Với những kết quả đã đạt được, năm 2019 xã Việt Dân vinh dự là xã đầu tiên của cả nước đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu; nhiều năm liền được Chính phủ, UBND tỉnh Quảng Ninh ghi nhận là đơn vị xuất sắc dẫn đầu thi đua khối xã, phường; được Chính phủ, Bộ Công an tặng Bằng khen năm 2021.

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực mong muốn cấp uỷ, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức đoàn thể xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tiếp tục quan tâm hơn nữa để Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu, phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ chính trị - kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương.

Đối với cấp ủy, chính quyền địa phương, Phó Thủ tướng yêu cầu quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ về bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", nhất là quan điểm cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, nhân dân là nền tảng của cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự.

Cấp ủy, chính quyền địa phương phải làm tốt công tác vận động quần chúng tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" là điều kiện cơ bản để nhân dân thực hiện quyền làm chủ trên lĩnh vực bảo vệ an ninh, trật tự, là cơ sở để xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân cũng như thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã chứng minh thành tựu của công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước là nền tảng vững chắc cho sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. An ninh chính trị ổn định, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" được đẩy mạnh sẽ phục vụ đắc lực công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Cần xác định rõ nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó lực lượng công an là nòng cốt. Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” nhất thiết phải được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền, sự tham gia tích cực của các ngành, đoàn thể và đông đảo các tầng lớp nhân dân và phải bám sát, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương.

Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng vùng, từng khu vực, lĩnh vực, địa bàn cụ thể ở cơ sở; gắn phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" với các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước, các cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể, tổ chức chính trị- xã hội phát động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”, “Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”, “Xóa đói giảm nghèo”... để tạo hiệu ứng cộng hưởng tích cực và sự lan tỏa trong đời sống nhân dân ở khu dân cư.

Đồng thời, tiếp tục quan tâm chăm lo hơn nữa đến chế độ, chính sách đối với lực lượng bán chuyên trách tham gia bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở, để góp phần tăng cường lực lượng nòng cốt trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở cơ sở.

Thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng và biểu dương, khen thưởng những gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Đối với bà con nhân dân, Phó Thủ tướng Thường trực mong bà con luôn phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam, chung sức, đồng lòng tích cực ủng hộ chính quyền trong xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng môi trường sống an ninh, an toàn, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội của địa phương.

Vận động, tuyên truyền giáo dục thành viên trong gia đình nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, xây dựng gia đình văn hóa, đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, sống mẫu mực, không gây mâu thuẫn xung đột trong gia đình cũng như những người xung quanh, chuẩn mực về đạo đức, ứng xử có văn hóa, không để người thân vi phạm pháp luật.

Bà con nhân dân cần tích cực tham gia đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và xây dựng lực lượng nòng cốt trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Đối với lực lượng công an, Phó Thủ tướng yêu cầu cần luôn xác định phong trào "Bảo vệ an ninh Tổ quốc” là một trong những phong trào cách mạng của toàn dân, toàn quân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền, hệ thống chính trị vào cuộc và lực lượng công an làm nòng cốt.

Lực lượng công an làm nòng cốt phải làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền trong xây dụng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Tổ chức xây dựng các mô hình theo hướng “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải”, phù hợp với đặc điểm, tính chất của từng địa bàn, lĩnh vực. Kết hợp chặt chẽ phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với các phong trào cách mạng khác ở địa phương nhằm thu hút, tập hợp đồng đảo quần chúng tham gia.

Tiếp tục tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền xã trong xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; gắn chủ trương, kế hoạch, biện pháp xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương...

Lực lượng công an phải thực sự là lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, tham mưu và tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phổ biến cho cán bộ, nhân dân về tình hình an ninh, trật tự; hướng dẫn nhân dân nhận diện và phản bác các luận điệu xuyên tạc sai trái với quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Thường xuyên quan tâm, lắng nghe, phối hợp giải quyết kịp thời những bức xúc, những mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân ngay từ cơ sở, không để nảy sinh phức tạp... Quan tâm giải quyết nhanh chóng, đúng quy định các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, nghiên cứu áp dụng các biện pháp nhằm hỗ trợ tốt hơn cho nhân dân trong giải quyết các thủ tục hành chính.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh cũng đến thăm, tặng quà gia đình ông Nguyễn Văn Long cư trú tại thôn Tân Thành và ông Đỗ Văn Hân cư trú tại thôn Khê Thượng.

Đây là hai trong số những hộ tiêu biểu trong phát triển sản xuất và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã Việt Dân.

Hải Minh/ baochinhphu.vn

 

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Năm 2024 - Ngành Ngoại giao tiếp tục đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, cầu thị, đổi mới, quyết tâm cao nhất đạt được những thành tựu mới
Báo chí Nam Mỹ đánh giá cao trường phái ngoại giao cây tre Việt Nam
Sân bay Tân Sơn Nhất lập kỷ lục đón khách dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Bắt tay ngay vào công việc, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát động Tết trồng cây 'Đời đời nhớ ơn Bác Hồ' Xuân Giáp Thìn 2024 tại Tuyên Quang
Tổ chức Hội nghị toàn quốc lần thứ hai triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang