17/11/2008 08:58:44 AM
Giải thích thành ngữ: Dở dở ương ương