Ca dao tục ngữ về Hai (tiếp theo)

Hai ta hái củi một rừng

Bứt dâu một cội xin đừng nghe ai

Hai ta như rượu với nem

Đang say ngây ngất ai gièm chớ xa

Hai tai lành sao em không để dành

Cớ sao xỏ lổ cắt nghĩa rành anh nghe

 

Hai tay bưng chén rượu đào

Xin mời quân tử uống vào cho say 

Hai tay bưng quả bánh bò

Giấu cha giấu mẹ cho trò đi thi

Hai tay cầm đôi ống tơ

Dù năm bảy mối cũng chờ mối nhau

Hai tây cầm bốn tao nôi

Tao thẳng, tao dài, tao nho, ừ tao thương

 

Đây vốn thiệt là con mụ chị, cháu gọi thiếp bằng dì,

Lẽ mô cháu nằm cháu khóc,

Mà mụ dì lại không ru?

 

Hai tay quan lớn gian tà

Tay xoa cát phẩm, tay sờ hạt chiêu

Hai tay xách nước tưới tràu

Trầu bao nhiêu lá dạ sầu bấy nhiêu

Hai thưng đổ vào một đấu

 Hai thóc một gạo