Thủ tướng chủ trì Hội nghị về đẩy mạnh cải cách hành chính


 Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc báo cáo về công tác CCHC. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương tham dự Hội nghị.

Báo cáo kết quả cải cách hành chính (CCHC), cải cách chế độ công vụ, công chức năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015 của Bộ Nội vụ cho thấy, trong năm 2014, các bộ, ngành, địa phương đã đẩy mạnh triển khai CCHC, cải cách chế độ công vụ, công chức trên nhiều nội dung như kiểm tra CCHC, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý Nhà nước. Qua đó đã đạt được nhiều kết quả quan trọng về thể chế, về tổ chức bộ máy, về cải cách thủ tục hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức…

Các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức đã phối hợp tốt với các bộ, ngành và địa phương tổ chức kiểm tra, đôn đốc thực hiện CCHC theo ngành hoặc lĩnh vực tại các bộ, ngành, địa phương. Thông qua đó, CCHC đã được triển khai đồng bộ hơn, có sự tham gia của nhiều cấp, nhiều ngành hơn.

Việc triển khai các nội dung hoạt động đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức đã và đang được tiến hành ở tất cả các cơ quan hành chính Nhà nước.

Tính đến nay, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các địa phương đã thành lập và kiện toàn Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của bộ, ngành, địa phương mình; kịp thời ban hành quy chế làm việc và xây dựng kế hoạch triển khai xác định vị trí việc làm cũng như các nội dung liên quan.

Bội Nội vụ đã tập trung nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện thể chế để tạo cơ sở pháp lý cho các bộ, ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ cải cách chế độ công vụ, công chức nhằm mục tiêu xây dụng một nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả.

Đã xây dựng được hệ thống thể chế quản lý công chức và viên chức theo đúng tinh thần và các quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Ngoài ra, một số bộ, ngành, địa phương đã chủ động phối hợp với Bộ Nội vụ triển khai thực hiện một số cơ chế mới (kể cả làm thí điểm) trong công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, như việc áp dụng hình thức thi tuyển bằng phần mềm trên máy tính; triển khai xác định vị trí việc làm; thí điểm tổ chức thi tuyển công chức, viên chức, lãnh đạo, quản lý…

Các nhiệm vụ trọng tâm được xác định tập trung thực hiện trong năm 2015 là triển khai đồng bộ các nội dung của Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011-2020 trên phạm vi toàn quốc.

Cùng với đó tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ. Sớm xác định và công bố Chỉ số CCHC năm 2014 của các bộ, ngành, địa phương; xác định và công bố Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính năm 2015.

Đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời, đẩy mạnh triển khai cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông và hỗ trợ nhân rộng cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại tại UBND cấp huyện sau khi được phê duyệt…

(Theo Chinhphu.vn)