Xây dựng công cụ đánh giá tác động, rà soát TTHC và phương pháp tính chi phí thực hiện TTHC

Tổ công tác có nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện Đề án "Xây dựng công cụ đánh giá tác động, rà soát TTHC và phương pháp tính chi phí thực hiện TTHC" theo đúng Kế hoạch được Bộ trưởng, Chủ nhiệm phê duyệt. 

Sản phẩm của Đề án là Bộ công cụ đánh giá tác động, rà soát TTHC và phương pháp tính chi phí thực hiện TTHC; Báo cáo tổng thể Đề án "Xây dựng công cụ đánh giá tác động, rà soát TTHC và phương pháp tính chi phí thực hiện TTHC; Thông tư về cách thức đánh giá tác động, rà soát và tính toán chi phí tuân thủ TTHC. 

Theo Kế hoạch triển khai đề án, từ tháng 4 đến tháng 6/2012, Tổ công tác phối hợp với Cục Kiểm soát TTHC tiến hành khảo sát tình hình thực hiện việc đánh giá tác động, rà soát TTHC và tính toán chi phí thực hiện TTHC theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP tại 5 Bộ, cơ quan ngang Bộ và 6 địa phương. 

Bắt đầu từ tháng 7/2012, Tổ công tác nghiên cứu, xây dựng dự thảo bộ công cụ đánh giá tác động TTHC; dự thảo bộ công cụ rà soát TTHC và phương pháp tính toán chi phí thực hiện TTHC. Công việc này phải hoàn thành trong tháng 10/2012. 

Tháng 12/2012 thực hiện hoàn chỉnh Bộ công cụ đánh giá tác động, rà soát TTHC và phương pháp tính toán chi phí thực hiện TTHC và hoàn thành trong tháng 2/2013.

(Theo Chinhphu.vn)