Ông sảo ông sao

Ông sảo ông sao
Ông vào cửa sổ
Ông ở với tôi
Ông ngồi lên chiếu
Tôi biếu củ khoai
Ông nhai chóp chép
Cái tôm cái tép
Ông nghép với rau
Ăn mau chóng nậy
Ông ngồi đây….
Ông về Trời…!

(Theo Trần Thị Ngân, Nguyễn Thị Thu -
 Đồng dao và trò chơi trẻ em)