Cùm nụm cùm nịu


Con cua


Con cua tám cẳng
Nghênh ngang hai càng
Đeo chiếc yếm trắng
Dạo chơi đồng làng

Chúng mình

Chúng mỉnh, chúng mình,
Xinh xinh, bé bé.
Chúng mình vui nhé!
Bé bé, xinh xinh.

Cùm nụm cùm nịu

Cùm nụm cùm nịu
Trời đánh tay trên
Đồng tiền chiếc đũa
Hột lúa ba bông
Ăn trộm trứng gà
Bò la bò lết
Con rắn con rết
Thò ra tay nào
Thò ra tay này
Ta đánh cái bốp.

(Sưu tầm)