Những kẻ nông phu

 

Nay mừng những kẻ nông phu
Cầu cho hòa cốc phong thu bình thời
Vốn xưa nông ở bậc hai
Thuận hòa, mưa gió nông thời lên trên
Quý hồ nhiều lúa là tiên
Rõ ràng phú túc bình yên cả nhà
Bốn mùa xuân hạ thu đông
Muốn cho tiền lúa đầy nhà hán sương
Bước sang hạ giá thu tàng
Thu thu liễn hoạch giàu ngang Thạch Sùng
Quý nhân cùng kẻ anh hùng
Rắp toan muốn hỏi nhà ông ê đề
Thực thà chân chỉ thú quê
Chuyên nghề nông nghiệp là nghề vinh quang.

(ST)