Ai về Phú Lộc gửi lời

 

Ai về Phú Lộc gửi lời
Thư này một bức nhắn người tri âm
Mối tơ chín khúc ruột tằm
Khi tháng, tháng đợi mà năm, năm chờ
Vì tình, ai lẽ làm ngơ
Cắm sào chỉ quyết đợi chờ nước xuân
Ước sao chỉ Tấn tơ Tần
Sắt cầm hảo hợp lựa vần quan thư
Đôi bên ý hợp lòng ưa
Mới phu công thiếp mới vừa lòng anh
Thiếp thời tần tảo cửi canh
Chàng thời nấu sử sôi kinh kịp thì
Một mai chiếm bảng xuân vi
Ấy là đề diệp tinh kỳ từ đây
Ai ơi nghe thiếp lời này

(ST)