Cơm no áo ấm nhớ ơn Bác Hồ

 

Uống nước là nhớ đến nguồn,
Cơm no áo ấm nhớ ơn Bác Hồ.
Ơn Bác Hồ sâu hơn Nam Hải,
Công Bác Hồ bằng dải Trường Sơn.
Nam Hải sâu ta đo cũng được,
Trường Sơn dài ta vượt cũng qua.
Công ơn của Bác bao la,
Nhân dân kể đến bao giờ cho xong…

Cụ Hồ với dân,
Như chân với tay,
Như chày với cối,
Như cội với cành.

(ST)