Thắc mắc về thuế suất đối với điện thoại gửi về Việt Nam

 * Trả lời:

Theo quy định tại tiểu mục b.2 điểm b khoản 4, Điều 105, Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 thì: “Hàng hoá của các tổ chức, cá nhân từ nước ngoài biếu, tặng cho các cá nhân Việt Nam với trị giá hàng hoá không vượt quá một triệu đồng, hoặc trị giá hàng hoá vượt quá một triệu đồng nhưng tổng số tiền thuế phải nộp dưới năm mươi nghìn đồng thì được miễn thuế (không phải làm thủ tục xét miễn thuế nhập khẩu)”.

Như vậy, nếu đúng điện thoại mà bạn gửi về có trị giá vượt quá 1 triệu đồng và trị giá hàng hoá vượt quá một triệu đồng nhưng tổng số tiền thuế phải nộp trên năm mươi nghìn đồng thì người nhận phải nộp thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng.

Về thuế nhập khẩu được thực hiện theo thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế (được sửa đổi, bổ sung bởi thông tư số 119/2012/TT-BTC ngày 20/07/2012). Đối với thuế giá tị gia tăng được thực hiện theo Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013.

Như vậy, căn cứ vào trị giá của chiếc điện thoại bạn gửi về và dựa theo các văn bản tính thuế nêu trên đối với mặt hàng là điện thoại di động, bạn có thể tham khảo để biết được người nhận phải nộp thuế đã đúng quy định chưa.

Công ty Luật TNHH Bảo Chính 
Phòng 308, Tòa nhà số 8, Láng Hạ, 
phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội